Gedrags en kwaliteitsetiquétte
voor en van de leden van de Spanish Timbrado Society.

 
Etiquette:   "Regels zijn geen keurslijf, ze geven je houvast."
De etiquette of het decorum is het geheel van de beleefdheidsregels en de omgangsvormen. 
De kern van de etiquette is: Rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in de samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan.

Toelichting:
De leden van de Spanish Timbrado Society willen graag deze etiquete onderschrijven omdat we er gezamenlijk belang aan hechten dat de kwaliteit van de vogels én de Spanish Timbrado-hobby gewaarborgd wordt door een betrouwbare kweker en verkoper te zijn.
 
Het moge duidelijk zijn dat ook de leden zelf van de Spanish Timbrado Society slechts genoegen nemen met de hoogste kwaliteit van de Spanish Timbrado-zang.

Deze etiquétte is samengesteld in gezamenlijk overleg na een studieopdracht in het kader van de opleiding Keurmeester bij de Spanish Timbrado Society en heeft betrekking op de wijze waarop we met de kweek, de training, garanties, verkoop en nazorg omgaat aan potentiele kopers van Spanish Timbrado's.
 
Etiquette
 1. Het Society-lid kweekt principieel fokzuivere lijnen. Mocht er een vermoeden van onzuiverheid zijn dan zal ons lid dit bij de verkoop van de Timbrado's vermelden. Wij willen garant staan voor de éérlijkheid van onze Spanish Timbrado's!
   
 2. Het is van belang dat we de gezondheidsgeschiedenis van ons kweekmateriaal kennen. Een Society-lid geeft derhalve betrouwbare informatie over eventuele enting / gezondheidsproblemen. (inclusief eventueel preventief genomen maatregelen, o.a. pro-biotics!)
   
 3. Bij het overgaan van de Timbrado van de ene naar de andere kweker kunnen enorme verschillen optreden in de wijze van voerverstrekking. Het Society-lid geeft daarom betrouwbare informatie over de gebruikte voer-methode. (inclusief eventueel groenvoer etc.)
   
 4. Om de kweeklijnen zuiver te kunnen houden is het van belang de afkomst van het kweekmateriaal te kunnen achterhalen.Het Society-lid geeft daarom, bij het verkopen van Spanish Timbrado's, tenminste een stamkaart met ouders af. (beter nog is een volledige stamboom of een computeruitdraai vanuit een kweekprogamma.)
   
 5. Het is van belang de kwaliteit van de Timbrado te kunnen beoordelen. Bij poppen zal dat slechts op afstamming en uiterlijk kunnen maar bij mannen is een keuring ook een indicatie. De Timbradokweker zal dan ook bij de verkoop van eigen kweek mannen een keurlijst verstrekken (of een duidelijk leesbare kopie ervan), als hij op een keuring geweest is (van een door de COM erkende organisatie) zodat de koper de toeren kan beoordelen.
   
 6. Omdat we van mening zijn dat extra moeite en zorgvuldigheid ook geld kost en derhalve men er ook iets van verwachten mag zijn "dump"prijzen absoluut niet representatief voor de hoogstaande kwaliteit die we nastreven bij onze Spanish Timbrado. De Spanish Timbrado Society geeft daarom een richtprijs per koppel uit waarop een lid zich kan oriënteren. Let op: Dit is slechts een richtprijs! De werkelijke prijs dient u altijd overeen te komen met de kweker en kan beduidend hoger of lager zijn. De aanbevolen richtprijs is tussen de 50,- en  80,- per koppel.
Reward:
Een lid van de Spanish Timbrado Society zal élk jaar aantonen volgens bovenstaande etiquette te handelen en ook aantonen volgens deze etiquette Spanish Timbrado's te kweken. Het te certificeren lid zal jaalijks ten minste aan twee wedstrijden deelnemen en daar officiële keurlijsten van kunnen overleggen. Daarna wordt hij/zij benoemd tot "Registered and Qualified Spanish Timbrado Society member"! Ook zal het lid een min of meer actieve rol gehad hebben binnen de Spanish Timbrado Society of ten minste in de promotie van de Spanish Timbrado Hobby.

De Spanish Timbrado Society zal de gecertificeerde leden op het bovenste deel van de ledenlijst (gecertificeerden) plaatsen en dit bekend stellen op de website.
 
Tot slot:

Als we met elkaar de kwaliteit van de hobby willen waarborgen dan is het zinvol om respectvol met elkaar om te gaan. We zijn nu eenmaal allemaal verschillend. Het accepteren van elkaars visie en het gebruik van media zoals facebook zal daarom ook conform onze etiquette dienen te geschieden. 

Wij hopen daarentegen dat álle Spanish Timbrado-kwekers in Nederland (maar ook daarbuiten) bovenstaande etiquette in het hart sluiten waarmee we respect verlenen aan elkaar, aan elkaars mening, aan de kopers van onze Spaanse Timbrado's maar óók aan de Spanish Timbrado zelf! 

Als je jezelf "Qualified Spanish Timbrado Society member" kunt noemen dan is dat iets om trots om te kunnen zijn!
 
Het bestuur van de Spanish Timbrado Society of the Netherlands
 

Onvolkomenheden bij Spanish Timbrado-transacties of tentoonstellingen vernemen wij graag. 
Mochten we tot de conclusie komen dat een lid zich niet aan onze etiquette houdt dan zal het lid schriftelijk op de hoogte gesteld worden dat de het handelen in strijd met de etiquette zal leiden tot verwijdering van de ledenlijst met als gevolg een eventueel royement.